Свържете се с нас
02 421 96 11
office@tronchev.com

Приватизация и чуждестранни инвестиции

Сливанията, вливанията, участието в приватизационни процедури и други подобни реорганизации са изключително важни и трудно изпълними решения и имат незабавно отражение върху финансовото състояние на фирмата ви. Такива решения са предхождани от внимателно обмисляне и прецезиране на всички възможни варианти. Нашият опит в тази област ще ви помогне да вземете най- правилното за вас решение и да го изпълните избягвайки вероятността да се окажете неподготвени следствие непрекъснато променящото се законодателство и тежките процедури. Ние ще ви помогнем не само като ви запознаем с всички възможни правни и счетоводни аспекти и изисквания на този вид операции, но и като ви съветваме как най-бързо, най-лесно и с максимален ефект да реализирате сделката. Ние бихме могли от ваше име да преговаряме със съответните органи или фирми и да изготвим и подпишем съответните договори. Добрите ни отношения с всички действащи в България търговски банки ни позволяват да ви съдействаме при получаване на изгоден кредит.  
    
Нашите услуги включват:

  • Съвети за възможните варианти за стартиране на процедурата и успешно приключване на реорганизацията на вашия бизнес или приватизация на държавно дружество;
  • Подготовка и водене на преговори свързани с реорганизацията на вашата дейност и приватизацията;
  • Извършване на “Дю дилиджънс”, с оглед проучване на състоянието на обекта на сделката;
  • Получаване на необходимите разрешения или съгласия от регулаторните органи.